Open Teelten

Ochtendsessie


1. Rijpaden als systeem van de toekomst- ir. W. Sukkel (WUR Praktijkonderzoek AGV)
In Lelystad worden in een langjarige systeemproef BASIS de gevolgen van onbereden stroken en niet-kerende grondbewerking in kaart gebracht. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de effecten op de bodemverdichting, maar ook de biodiversiteit in de bodem en de opbrengsteffecten worden nauwkeurig gemonitord. Uiteraard wordt stilgestaan bij de (knelpunten van de) mechanisatie die in dit bedrijfssysteem gebruikt wordt.

2. De natuurlijke kracht van een perceel: Field Script- dhr. D. Hyndrikx (Monsanto)
Hoe benut je de natuurlijk kracht (variatie) van een perceel? Monsanto heeft daartoe Field Script ontwikkeld in samenwerking met Climate Corp (USA). Op basis van een bodemscan wordt de raskeuze en zaaidichtheid geadviseerd. Door monitoring met satellieten en verzamelen van oogstgegevens is het mogelijk om tot een verbeterde aanpak te komen voor het volgende teeltseizoen. De aanpak en ervaringen worden met u gedeeld.

3. Interactie Boer - Natuur: de praktijk in de Hoekse Waard- ir. P. Lerink (HWodka)
Akkerbouwers in de Hoeksche Waard werken aan vitale, grootschalige akkerbouw in een rijk, kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. Een goede inbedding van de bedrijfsactiviteiten in de natuurlijke omgeving is van groot belang om de bedrijfsvoering toch efficiënt te kunnen uitvoeren. Hoe kunnen we hen technisch faciliteren?

4. Discussie

Middagsessie


5. Duurzaam telen met mais - ir. J. Verhoeven (WUR Praktijkonderzoek AGV)
Dit langjarige project is gericht op verduurzaming van maisteelt in Nederland, dit in samenwerking met een groot aantal erfbetreders. In het project is speciale aandacht voor de bodem (o.a. organische stof, mineralenbalans), tevens wordt gekeken naar het optimaliseren van het gehele teeltsysteem. Diverse technieken worden daarbij ingezet (ploegen-spitten-minimum tillage, GPS zaai en bemesten, grasonderzaai, etc..). Dit alles moet leiden tot een duurzame teelt met een optimale opbrengst in kwantiteit en kwaliteit

6. Biologisch Dynamisch telen- dhr. A. van Nieuwenhuyzen, Biddinghuizen
Verantwoordelijk willen zijn voor het product totdat het in de winkel ligt. Je uiterste best doen om een zo mooi mogelijk product op een zo vriendelijk mogelijke manier te produceren. Als rentmeester van je grond wil je deze in optimale staat doorgeven aan je opvolgers. De ervaring leert dat de natuur een heel erg groot oplossend vermogen heeft, het komt er op aan om deze op het juiste moment te ‘helpen’. Biologisch Dynamisch telen stelt extra eisen aan planning en organisatie, waarbij de juiste timing én slagkracht de sleutelwoorden zijn

7a. Mengteelten hebben potentie - dr.ir. TJ. Stomph (WUR - Centre for Crop System Analysis)
Er is een toenemend aantal studies dat laat zien hoe meer binnenveld diversiteit tot productievere en robuustere agro-ecosystemen leidt. Tot nog toe gebruiken we van alle manieren om diversiteit te versterken een zeer kleine fractie. Nieuwe technieken (drones, robots), gekoppeld aan lange termijn databanken en modellen maken een fundamenteel ander ontwerp van productiesystemen mogelijk die het gebruik van die diversiteit te ondersteunen. Die kansen moet we aanpakken om niet voor langere tijd aan suboptimale systemen vast te zitten.

7b. Rol van de techniek bij mengteelten- dr.ir. J. IJsselmuiden (WUR - Agrarische Bedrijfstechnologie)
Precisietechnieken kunnen de invoering van mengteelten bevorderen. In deze lezing passeren de recent uitgeteste concepten de revue en komen ideeën voor verdere optimalisatie aan de orde.

8. Discussie

Organisatie - SectiesDe NVTL is opgedeeld in vier secties, elk met een eigen bestuur.

Binnen de secties worden verschillende thema's behandeld waaronder: milieu, energie, bedrijfsinrichting, automatisering, robotisering, arbeid, organisatie, logistiek. Allen vanuit het perspectief van de sectie.

Open teelten

Glastuinbouw

Veehouderij

Proeftechniek (SPIL)