Teelttechniek


Ochtendsessie: Techniek en Teelt - voor een optimale kwaliteit


Kwaliteit aardappel als grondstof voor fritesindustrie
Dhr. L. Boer (Farm Frites)

Als grote fritesverwerker werkt Farm Frites nauw samen met haar toeleveranciers om tot een optimale grondstofvoorziening te komen. Alles draait om een optimale kwaliteit, waar de teler een belangrijke rol vervult. Farm Frites geeft een inkijk in de manier waarop hier structureel aan gewerkt wordt en de rol van techniek hierin

Teeltkwaliteit: hoe optimaliseer je de opbrengst en kwaliteit tijdens de teelt?
Dhr. A. Venhuizen (Agrifirm)

Nieuwe precisietechnieken maken het mogelijk om beter in te spelen op variatie tussen en binnen percelen. Agrifirm investeert in kennisontwikkeling om bij te dragen aan een verdere optimalisering van het opbrengstvermogen met minimale inputs. Het opbrengstvermogen van het perceel speelt hierbij een belangrijke rol.

Optimale bewaring product door goede luchtverdeling
ir. H. Gude (WUR)

Een gelijkmatige luchtverdeling in de bewaarplaats is de sleutel tot een optimaal klimaat, tegen minimale energiekosten. PPO Bollen, Bomen & Fruit heeft energiebesparingsmogelijkheden bij de bewaring van bloembollen onderzocht. Het draait hierbij om 1)een gelijkmatige luchtverdeling door aanpassingen aan bewaarruimte, stapeling en installatie, 2) het regelen van de ventilatie op basis van grenswaarden van vocht, CO2 en (soms) ethyleen. Veel inzichten en innovaties zijn direct toepasbaar in de bewaring van akkerbouwproducten en fruit.

Sensing technieken voor sturing teelt en bemesting
Dhr. D. Gesink (akkerbouwer)

Dhr. Gesink teelt granen en pootaardappelen op een akkerbouwbedrijf in het Groningse Vierhuizen. Hij past op het eigen bedrijf en in projecten al jaren sensing technieken toe voor gewasgroei en stikstofopname. Hij bemest zijn gewassen “variabel” en vergelijkt deze data met opbrengst-metingen. Dhr. Gesink presenteert zijn aanpak, resultaten en visie op sensing gestuurde teelt.

Middagsessie: Nieuwe technologie en haar bijdrage aan de productie


Veldleeuwerik en maatschappelijk verantwoord ondernemen
ing. A.J. Olijve (Veldleeuwerik)

De kwaliteit van de agrarische productie bestaat niet alleen uit productkwaliteit, ook de wijze waarop het product tot stand komt is van belang. Veldleeuwerik zet in op het stap voor stap implementeren van duurzame productiemethoden op het akkerbouwbedrijf. In veel gevallen speelt de inzet van techniek (denk aan bodemverbetering, driftreductie, energiebesparing, precisietechnieken) een rol om duurzaam te produceren. Tijdens de inleiding komt de vertaling van de Veldleeuwerik visie naar de praktijk uitgebreid aan de orde, resulterend in een maatschappelijk verantwoorde productie.

Technologie voor het sorteren op interne en externe kwaliteit
dhr. R. Peters (Aweta)

De huidige eisen die consumenten aan de kwaliteit van groente en fruit stellen wordt steeds hoger. Voor een deel is dit op te lossen door intensievere menselijke inspectie, echter dit heeft een niet op de consument te verhalen kosten verhogend effect. Andere aspecten van kwaliteit zijn aan de buitenzijde zelfs onzichtbaar en daardoor met menselijke inspectie onmogelijk. Camera systemen en sensoren met spectrale analyse bieden uitkomst voor deze problemen

Hybride aardappelveredeling op weg naar de markt
Dhr. P. Lindhout (Solynta)

Rassenontwikkeling vormt de basis voor steeds betere rassen met hoge ziekteresistentie en opbrengstpotentie. De traditionele aardappelveredeling heeft al veel opgeleverd, maar heeft haar beperkingen, vooral in het gericht veredelen op specifieke eigenschappen. Gentechnologie (waaronder cysgenese) doet zijn intrede, maar stuit op maatschappelijke weerstand. Hybride veredeling wordt voor veel gewassen gebruikt en gaat ook toegepast worden in de aardappelveredeling. De betekenis van deze nieuwe technieken worden in perspectief geplaatst door Solynta.

Precisiebemesting en optimalisatie van mineralen kringlopen met NIRS technologie
Dhr. Philipp Heck / Dhr. Jørgen Audenaert (John Deere)

John Deere heeft een systeem voor precisiebemesting ontwikkeld waarbij met NIRS techniek de gehalten van mineralen als stikstof, fosfaat en kali maar ook drogestof gehalte van drijfmest tijdens het toedienen continu worden gemeten. Er kan dan op basis van actuele gehaltes worden gedoseerd in kg/ha door het automatisch regelen van de rijsnelheid van de trekker in combinatie met regeling van de afgifte (debiet) van de bemester, zodanig dat de mineralen precies in de juiste hoeveelheden plaats specifiek kunnen worden gedoseerd. Daarbij kan in combinatie met opbrengstpotentiekaarten ook rekening worden gehouden met verschillen in een perceel om mineralen kringlopen verder te optimaliseren. De inleiders zijn intensief betrokken bij ontwikkeling en toepassing van de techniek en zullen de laatste stand van de techniek toelichten.

Organisatie - SectiesDe NVTL is opgedeeld in vier secties, elk met een eigen bestuur.

Binnen de secties worden verschillende thema's behandeld waaronder: milieu, energie, bedrijfsinrichting, automatisering, robotisering, arbeid, organisatie, logistiek. Allen vanuit het perspectief van de sectie.

Open teelten

Glastuinbouw

Veehouderij

Proeftechniek (SPIL)