Veehouderij

Ochtendsessie: 'Robuuste veehouderij' in perspectief


Zorgvuldige veehouderij - Kees-Jaap Hin (Hin Strategisch Advies)
Kees-Jaap Hin gaat, vanuit zijn werkzaamheden als strategisch adviseur in op de vraag of het mogelijk is om de beleving uit de stad te koppelen aan een rationele ontwikkeling van de veehouderij. Dit levert boeiende gezichtspunten op die aansluiten bij de vraag hoe een robuuste veehouder in de toekomst vormgegeven kan gaan worden.

De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector - Margreet Hovenkamp (NZO)
Margreet Hovenkamp is programma manager Kwaliteit en Technologie bij de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Wat de zuivelsector bindt zijn de gezamenlijke belangen op gebied van kwaliteit en voedselveiligheid van rauwe melk. Met name het vermogen om goed in te spelen op enerzijds de steeds hogere voedselveiligheidseisen uit de markt en anderzijds de (door economie en duurzaamheid gedreven) dynamiek van de omgeving waarin de primaire sector zich bevindt. Positieve ontwikkelingen in de primaire sector kunnen een negatieve impact hebben op de kwaliteit van het eindproduct. Daarom is het belangrijk om bij deze ontwikkelingen ook een focus op melkkwaliteit te houden. Aan de hand van een voorbeeld van vrijloopstallen wordt de noodzaak van deze aanpak toegelicht.

Recente ontwikkelingen binnen de melkveehouderij op het gebied van milieu: Besluit Huisvesting en Programmatische Aanpak Stikstof- Wiebren van Stralen (LTO)
Wiebren van Stralen is beleidsadviseur bij LTO op het gebied van mest en ammoniak. In die hoedanigheid zit hij regelmatig aan tafel met de beleidsmakers vanuit de Nederlandse overheid. Hij praat ons bij over de kansen en bedreigingen voor met name de melkveehouderij als het gaat over bedrijfsontwikkeling en mestverwerking op boerderijschaal. Ook wordt ingegaan op de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die er voor gaat zorgen dat de vergunningverlening rond Natura2000-gebieden in Nederland weer wordt vlotgetrokken

De Brabantse Zorgvuldigheids Score- Jos van Lent (beleidsmedewerker Provincie Noord-Brabant)
Brabant heeft de ambitie vóór 2020 een Zorgvuldige Veehouderij te realiseren. Eén van de instrumenten om dat te bereiken is de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). De BZV is gebaseerd op de denklijn dat ontwikkelruimte verdiend moet worden, maar niet onbegrensd is. De BZV is een objectieve maat voor zorgvuldigheid. De veehouder heeft de keuzevrijheid om zijn pakket van verbeteringen zelf samen te stellen. Met de BZV krijgt een veehouder inzicht in de zorgvuldigheid van zijn bedrijf: de gezondheid van mens en dier, dierenwelzijn en de effecten op de omgeving: geur, fijnstof, endotoxines, ammoniak, biodiversiteit, mineralenkringlopen en verbinding met de omgeving.

Middagsessie: Innovaties voor een robuuste veehouderij


Hy-care: een robuust systeem voor varkens - Victor van Wagenberg (MS Schippers)
Het Hy-Care systeem voor kraamzeugen en gespeende biggen kenmerkt zich door het vermijden van kruisbesmetting tussen hokken/ diergroepen, wat leidt tot een sterk verbeterde gezondheidstoestand en een vermindering van het medicijngebruik met als resultaat optimale productieresultaten. Dit systeem is de laatste 2 jaar ontwikkeld door MS Schippers met bijdrage van Bsc student Roy Raedts op gebied van 3-D klimaat simulatie.

Kringloopwijzer als instrument om de milieuprestatie van melkveebedrijven in beeld te krijgen- Michel de Haan (WUR Livestock Research) en Frans Aarts (WUR Plant Research International)
Van generiek naar bedrijfsspecifiek. Via de KringloopWijzer kan de veehouder aantonen wat zijn echte milieuprestaties is. De ambitie is dat de melkveehouder beloond wordt voor een goede prestatie. Bijvoorbeeld door meer ontwikkelingsruimte of minder kosten. Dit is al aan de orde bij de excretie van N en P door melkvee en er liggen openingen bij bemestingsnormen van fosfaat. Maar ook op andere milieuthema’s kunnen overheid en bedrijfsleven sturen op de milieuprestaties.

Mestverwerking in een robuuste veehouderij: innovaties, milieueffecten, nutriënten kringloop- Jerke de Vries (Van Hall Larenstein University of Applied Sciences) en Nico Verdoes (Wageningen UR Livestock Research)
In deze co-productie gaan we in op de innovaties in de mestbewerking en op de uitdagingen waarvoor we nog staan. De uitdaging is om het product mest op een duurzame manier te integreren in de dierlijke productieketen: van grondstoffen tot meststoffen.

Freek Leijten (Vencomatic Group)
Met behulp van het X-treck systeem is het mogelijk om vleeskuikens uit te broeden in bestaande vleeskuikenstallen. De eerste praktijkresultaten zijn bekend, veelbelovend en worden vandaag gepresenteerd!

Organisatie - SectiesDe NVTL is opgedeeld in vier secties, elk met een eigen bestuur.

Binnen de secties worden verschillende thema's behandeld waaronder: milieu, energie, bedrijfsinrichting, automatisering, robotisering, arbeid, organisatie, logistiek. Allen vanuit het perspectief van de sectie.

Open teelten

Glastuinbouw

Veehouderij

Proeftechniek (SPIL)