Open Teelten

Ochtendsessie: Robuuste agroproductiesystemen door aandacht voor bodem en gewas


Een robuuste bodem als basis voor agroproductiesystemen- prof. dr.ir. Johan Bouma (emeritus hoogleraar bodemkunde, Wageningen Universiteit)
De principes van de precisielandbouw spelen een overtuigende rol bij het vormgeven van toekomstige agroproductiesystemen. Wel ligt daarbij nu een accent op gebruik van moderne sensoren en informatiesystemen gericht op de plant. Daarbij speelt de bodem vooral indirect een rol via de bemesting en de toediening van biociden, waarbij door optimale toediening verontreiniging van bodem, oppervlakte- en grondwater wordt voorkomen. Omdat landbouwmachines steeds zwaarder worden verdient echter de bodemverdichting meer aandacht, omdat deze de productie sterk negatief kan beïnvloeden en eenmaal ontstane verdichtingen vaak moeilijk zijn op te heffen. De verdichting en de daarmee samenhangende berijdbaarheid en bewerkbaarheid verschillen sterk in verschillende bodems, maar zijn in alle gevallen een functie van het vochtgehalte. Nu dat vochtgehalte via sensoren of real-time modelling goed kan worden gekarakteriseerd, ontstaat de mogelijkheid om ook het mechanisch gedrag van de bodem mee te nemen in de precisielandbouw en het belang daarvan zal nader worden toegelicht.

Boeren met diversiteit binnen percelen- ir. Wijnand Sukkel (Wageningen UR PPO)
Binnen percelen kan op allerlei manieren diversiteit (als tegenhanger voor monocultuur) worden gecreëerd. Dit leidt tot robuustere systemen qua waterbuffering, bemesting en ziektegevoeligheid. Vormen van intercropping op verschillende schaalniveaus maar ook onder- of mengteelten passeren de revue.

365FarmNet als systeem voor verbetering robuustheid - Patrick Honcoop Msc. (Product Management 365FarmNet Group)
365FarmNet is een nieuw online bedrijfsmanagementsysteem dat vorig jaar in Duitsland is gelanceerd. Alle basisregistraties zijn mogelijk, maar de kracht van het systeem is de flexibele uitwisseling van data tussen de verschillende partners van een boerenbedrijf. Het aantal sensors neemt snel toe en daarmee ook de hoeveelheid verzamelde data. De meerwaarde van deze data komt pas werkelijk tot stand als deze eenvoudig met elkaar gecombineerd kan worden. Dit maakt verrassende koppelingen mogelijk die bijdragen tot het sluiten van kringlopen. Hoe hieraan bijgedragen wordt en hoe 365FarmNet zijn visie gaat realiseren, komt voorbij in de presentatie.

Effect van schaalgrootte op bodemverdichting- Krijn Schetters MSc / prof. dr.ir. Eldert van Henten
Als onderdeel van de master Biosystems Engineering heeft Krijn Schetters een modelstudie gedaan naar het effect van schaalgrootte van suikerbietenoogsters op bodemverdichting. Dit leverde verrassende inzichten op. Door verblijf in het buitenland zal prof. van Henten de resultaten presenteren.

Middagsessie: Technische ontwikkelingen ter ondersteuning van meer robuuste productiesystemen


Multitool trac als lonkend perspectief? - Dhr. Kees Steendijk (Akkerbouwer)
Akkerbouwer Kees Steendijk heeft een duidelijke visie als het gaat om rijpaden en minimale grondbewerking, een visie die hij ook op het eigen bedrijf toepast. Om die reden is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Multitool trac. Naast zijn visie en ervaringen zal hij inzicht geven in de overwegingen die bij het ontwerp speelden en hoe dit heeft uitgepakt.

Rijenbemesting en striptill bemesting hebben toekomst!- ir. Gerard Meuffels (Wageningen UR – PPO AGV)
Organische mest is een waardevolle meststof voor plantentelers. Door de verdere aanscherping van het mineralenbeleid wordt de plaatsing van (organische) meststoffen steeds belangrijker om te komen tot een goede benutting van de mineralen. Het toepassen van organische mest in de rij is de laatste jaren sterk in de belangstelling komen te staan. Uit onderzoek is gebleken, dat met name in het gewas mais een betere benutting van organische mest kan worden gerealiseerd door deze in of vlak naast de rij te plaatsen. Recente onderzoeksresultaten, de relatie naar bodemomstandigheden én technische ontwikkelingen komen ruimschoots aan bod.

Banden, schakel tussen techniek en bodem - G. Vinkers en J. Reedijk (Alliance Tire Group)
Alliance Tire Group draagt bij aan het in stand houden én verbeteren van de gezondheid van de bodem, bouwvoor én ondergrond, door onder de gegeven omstandigheden de juiste bandenkeuze en toepassing te combineren. De mogelijkheden van de nieuwste bandentechnologie, zoals IF/VF en high speed flotation, passeren de revue en wordt ingegaan op de specifieke eigenschappen die bodemgezondheid en bedrijfseconomie doet samengaan.

Data delen rendeert!- Ir. Conny Graumans (AgroConnect)
Agrifirm, Suiker Unie, Avebe, Nedato en CZAV werken samen met Agrovision en CropR / Dacom aan het verbeteren van de data-uitwisseling in de akkerbouw om een einde te maken aan eiland automatisering. In plaats van het inrichten van één centraal register is gekozen voor standaardisatie van koppelvlakken. Inzicht wordt gegeven in de drijfveren voor agribusiness, de aanpak, het resultaat en de uitdagingen. En hoe dit bijdraagt aan verbetering van de bedrijfsvoering. Nieuw is het gebruik van geo-informatie. Eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik blijft het devies, maar hoe zorg je nu dat de teler de regie houdt over de eigen gegevens?

Organisatie - SectiesDe NVTL is opgedeeld in vier secties, elk met een eigen bestuur.

Binnen de secties worden verschillende thema's behandeld waaronder: milieu, energie, bedrijfsinrichting, automatisering, robotisering, arbeid, organisatie, logistiek. Allen vanuit het perspectief van de sectie.

Open teelten

Glastuinbouw

Veehouderij

Proeftechniek (SPIL)