Statuten

Artikel 1

De vereniging draagt de naam "NEDERLANDSE VERENIGING TECHNIEK IN DE LANDBOUW" en is op één maart negentienhonderddrieënzestig opgericht. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Zetel

Artikel 2

De vereniging is gevestigd te Wageningen.

Doel en werkterrein

Artikel 3

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van de techniek in de landbouw, meer in het bijzonder het stimuleren van:

Artikel 4

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg, en wel door: Zij past daarvoor de volgende middelen toe: Het behalen van winst wordt niet beoogd.

Artikel 5

Onder het terrein van de techniek in de landbouw, waarbij het begrip landbouw is op te vatten in de ruimste zin des woords, dient in dit verband te worden verstaan:

Artikel 6

De ledenvergadering der vereniging kan overeenkomstig het in artikel 5 gestelde een aantal secties instellen, waarvan de nadere omschrijving en werkwijze in het huishoudelijk reglement is vastgesteld.

Lidmaatschap en donateurschap

Artikel 7

De vereniging kent: Gewone leden der vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die werkzaam zijn op het gebied van de techniek in de landbouw, dan wel kunnen bijdragen tot enig deel van de in artikel 3 genoemde doelstelling;
Junior-deelnemers kunnen zijn ingeschrevenen aan een universiteit of hogeschool in Nederland;
Ereleden der vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die op bijzondere wijze hebben bijgedragen tot de doeleinden der vereniging zoals omschreven in artikel 3;
Bedrijfsleden kunnen zijn instellingen of bedrijven waarvan kan worden verwacht, dat zij belangstelling hebben voor de doeleinden der vereniging en aan de verwezenlijking daarvan naar vermogen willen meewerken;
Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen.

Artikel 8

Toelating als lid of juniordeelnemer der vereniging kan geschieden door het bestuur op: De benoeming der ereleden geschiedt bij besluit van de ledenvergadering.

Artikel 9

Het lidmaatschap voor gewone leden en ereleden, het junior-deelnemerschap casu quo het donateurschap, eindigt: Het lidmaatschap voor bedrijfsleden eindigt: Opzegging door de vereniging kan alleen geschieden door de algemene vergadering, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een voorstel tot opzegging door de vereniging kan alleen worden genomen indien dit voorstel in de convocatie voor de algemene vergadering is opgenomen. Dit voorstel kan slechts worden aangenomen door de algemene vergadering, indien tenminste tweederde gedeelte der geldig uitgebracht stemmen voor dit voorstel is.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Deze termijnen zijn niet van toepassing op het voorstel tot royement van een lid door het bestuur.
Het bestuur heeft het recht om leden die een contributie-achterstand hebben van zes maanden en na een aangetekend verzonden aanmaning niet binnen veertien dagen aan hun verplichtingen voldoen, te royeren.
Algemene vergadering.
Het besluit van de algemene vergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Geroyeerde leden kunnen slechts opnieuw lid van de vereniging worden indien de algemene ledenvergadering een desbetreffend bestuursvoorstel met tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen aanneemt.
Indien men na schriftelijke opzegging binnen twaalf maanden opnieuw tot de vereniging wil toetreden, is men verplicht om de contributie-achterstand (vanaf het tijdstip van opzegging tot de toetreding) aan te zuiveren.
Het in artikel 8 en artikel 9 sub 3 tot en met sub 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op junior-deelnemers en donateurs.

Artikel 10: Rechten van de leden

Gewone leden en ereleden bezitten stemrecht in de ledenvergadering. Zij hebben het recht van initiatief en zijn tot elke functie verkiesbaar, voor zover statuten en reglementen zulks toelaten. Bedrijfsleden oefenen de vorenstaande rechten uit door middel van een door hen voorgedragen en door het bestuur erkende natuurlijke persoon, die de status van een gewoon lid heeft. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Dit andere lid kan nimmer voor meer dan 1 (een) lid als gemachtigde optreden.

Samenstelling en werkwijze

Artikel 11

De vereniging kent:

Algemene vergaderingen

Artikel 12

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe dit niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Jaarlijks, uiterlijk in juni, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van eentiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het hierna sub 6a bepaalde.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Voorzitterschap en Notulen

Artikel 13

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 14

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen candidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een herstemming plaats tussen de beide personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bestuur

Artikel 15

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een plaatsvervangend voorzitter en een of meer leden. De bestuursleden worden op de algemene vergadering gekozen uit de leden van de vereniging en wel zodanig, dat gestreefd wordt naar gelijke vertegenwoordiging van de in artikel 5 genoemde gebieden van de techniek in de landbouw, en ook anderszins een zo goed mogelijke afspiegeling van de samenstelling van de ledenvergadering wordt bereikt. De voorzitter wordt steeds als zodanig benoemd. De overige functies worden in onderling overleg door het bestuur verdeeld.
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
In iedere jaarvergadering treedt ten naaste bij de helft der zittende bestuursleden volgens een door het bestuur vast te stellen rooster af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het hierna sub 6 bepaalde. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden vertegenwoordigd is.
Iedere candidaat dient zich vooraf bereid te verklaren een eventuele benoeming te zullen aanvaarden.

Artikel 16

Het bestuur vergadert wanneer het zulks nodig acht, doch minstens eenmaal per twee maanden. Bestuursbesluiten worden genomen tijdens bestuursvergaderingen met volstrekte meerderheid van stemmen.
De voorzitter leidt de vergaderingen, de secretaris maakt de notulen van de vergaderingen, voert de correspondentie, maakt de besluiten bekend, convoceert de vergaderingen en houdt de ledenlijst en verdere administratie bij. De penningmeester beheert en is verantwoordelijk voor de gelden van de vereniging, verricht alle door het bestuur goedgekeurde uitgaven en voert de financiële administratie. De penningmeester mag maximaal vijf procent van het jaarlijks in de begroting vastgestelde contributiebedrag in contanten in kas te hebben.
De secretaris en de penningmeester brengen verslag uit op de jaarvergaderingen en leggen deze verslagen ter goedkeuring voor aan de vergadering.
De plaatsvervangende voorzitter en de plaatsvervangende secretaris-penningmeester vervangen de voorzitter, respectievelijk de secretaris of de penningmeester, indien dezen hun functie niet kunnen uitoefenen.

Beheer en vertegenwoordiging

Artikel 17

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf daalt, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in deze opengevallen plaats te voorzien. Het bestuur kan zich doen steunen door daartoe aan te wijzen personen die met bepaalde taken belast zullen worden.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris en bij hun ontstentenis door hun plaatsvervangers.

Kascommissie

Artikel 18

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Ieder lid wordt in principe benoemd voor twee jaar. Jaarlijks treedt een der leden af.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commmissie.

Geldmiddelen

Artikel 19

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: In de jaarvergadering wordt het bedrag der onder a bedoelde contributie voor het eerstvolgende verenigingsjaar vastgesteld.

Statutenwijziging

Artikel 20

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden vastgesteld.
Een voorstel tot statutenwijziging behoort tenminste zeven dagen voor de vergadering schriftelijk aan de leden te worden gezonden, waarbij de wijziging woordelijk is opgenomen.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 21

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
Het zittend bestuur wordt met de afwikkeling der zaken belast. Een bij ontbinding der vereniging, na betaling der schulden, overblijvend batig saldo, wordt door de vergadering die tot ontbinding besluit, bestemd voor een doel in overeenstemming met artikel 3 dezer statuten.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 22

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 26 april 1978.